KBS (VOLGENS OVAM)

Inzamelaars, afvalstoffenhandelaars of -makelaars van gevaarlijke afvalstoffen moeten beschikken over en werken volgens een geactualiseerd, gekeurd kwaliteitsborgingsysteem (KBS). Een ontoereikend KBS kan immers leiden tot het schorsen van uw registratie. Het KBS moet naast bepaalde richtlijnen en een oplijsting van verantwoordelijkheden ook minstens zeven specifieke werkmethodes bevatten.

Met ons uniek en eenvoudig softwaresysteem Vario assisteren wij u bij het invoegen van de nodige werkmethodes in uw bestaand systeem (zoals ISO9001 of ISO14001) of het uitschrijven van een nieuw systeem. 

Contacteer ons hier voor meer info.

Inhoud van een kwaliteitsborgingssysteem beschreven volgens OVAM:

 1. Een werkmethode:

  • die aangeeft op welke wijze getoetst wordt of de geaccepteerde afvalstoffen stroken met de eigen registratie als afvalstoffenhandelaar of –makelaar (=proces acceptatie).

  • die aangeeft op welke wijze verzekerd wordt dat de afvalstoffenproducenten de nodige inlichtingen krijgen over de afvalstoffen die zij verplicht gescheiden moeten aanbieden (=proces terugnameplichten).

  • die weergeeft hoe een geschikte vervoerder gecontacteerd wordt naargelang de aard van de afvalstoffen en de wijze van aanbieding van de afvalstoffen (=proces aankoop).

  • die aangeeft op welke wijze de traceerbaarheid van de afvalstoffen van bij de afvalstoffenproducent over het vervoer tot bij de vergunde verwerker wordt verzekerd, met daarin onder meer richtlijnen voor het invullen van een identificatieformulier, richtlijnen voor de verspreiding van het identificatieformulier, een beschrijving van de manier waarop de administratieve medewerkers worden opgeleid en waarop ingeschakelde vervoerders worden geïnstrueerd om de formulieren correct in te vullen (=proces acceptatie + proces opleiding).

  • die aangeeft op welke manier het afvalstoffenregister wordt bijgehouden, welke data dat register bevat en waar dat register ter inzage ligt (=proces acceptatie + proces milieu).

  • die aangeeft op welke wijze wordt nagegaan dat de gekozen bestemmeling vergund of erkend is voor de aanvaarding van de aangeboden afvalstoffen (proces acceptatie + proces milieu).

  • die wettelijke bepalingen over de bestemmingsmogelijkheden en de verwerkingshiërarchie van de afvalstoffen omzet in richtlijnen voor de verantwoordelijke werknemers  (=proces wetgeving + proces acceptatie).

 2. Richtlijnen die aangeven hoe de aard, samenstelling en verpakking van de geaccepteerde afvalstoffen worden beoordeeld en bijgestuurd indien nodig (=proces acceptatie).

 3. Voor elk onderdeel van het kwaliteitsborgingssysteem een oplijsting van de verantwoordelijken (=proces beheer managementsysteem).