Welzijnswetgeving

Het is noodzakelijk om rekening te houden met de activiteiten van de onderneming en de specifieke risico's die verband houden met de activiteiten en de groepen personen. Het dynamisch risicobeheersingssysteem (DRBS) berust op de algemene preventiebeginselen (risico's voorkomen; risico's die niet kunnen worden voorkomen, evalueren; de risico's bij de bron bestrijden; wat gevaarlijk is, vervangen door wat niet of minder gevaarlijk is; het werk aanpassen aan de mens; de risico’s beperken, de preventie plannen; informatie, instructies en opleidingen geven en tenslotte de gevaren signaleren).

Met VARIO is uw preventiebeleid steeds up to date, het houdt rekening met specifieke wettelijke en reglementaire bepalingen, die door de overheid werden uitgevaardigd.

Een risicoanalyse bestaat uit drie stappen:

 • De gevaren herkennen
 • De risico's vaststellen en nader bepalen (blootgestelde personen)
 • De risico’s evalueren

De preventiemaatregelen moeten genomen worden op basis van de risicoanalyse, de doelstelling is:

 • de risico's vermijden,
 • schade vermijden,
 • de schade beperken

De preventiemaatregelen hebben betrekking op:

 • Organisatie van de onderneming en werkmethodes
 • Inrichting van de arbeidsplaats
 • Werkposten
 • Arbeidsmiddelen, chemische, biologische en fysische agentia
 • Collectieve of persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Signalisatie
 • Gezondheidstoezicht
 • Psychosociale belasting
 • Opleiding en informatie
 • Coördinatie op de arbeidsplaats
 • Noodprocedures (eerste hulp, brand, ...)

   

Twee documenten die in het kader van het DRBS uitgewerkt moeten worden in overleg met de hiërarchische lijn en de preventiediensten, en ook na advies van het Centrum voor Preventie en Bescherming op het Werk: 

 • Globaal preventieplan (GPP): hier staan de uit te werken en toe te passen preventie-activiteiten geprogrammeerd voor een termijn van 5 jaar (resultaten van de risicoanalyse, preventiemaatregelen, prioritaire doelstellingen, activiteiten en middelen om de doelstellingen te bereiken, manieren van aanpassen en beoordelingscriteria)
 • Jaarlijks actieplan (JAP): document dat gebaseerd is op het globaal preventieplan en waarin de prioritaire doelstellingen bepaald worden die bereikt moeten worden in het lopende jaar. Het moet voor advies voorgelegd worden aan het comité voor 1 november.